การสำรวจหน้างาน

ความจำเป็นในการสำรวจหน้างานก่อนการก่อสร้าง มีดังนี้

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการออกแบบโครงการ เช่น ข้อมูลภูมิประเทศ, สภาพแวดล้อม,อุปสรรคต่างๆ เป็นต้น

2. เพื่อสำรวจว่ามีอุปสรรค ข้อจำกัด และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลหรือไม่ เช่น มีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างเดิม เป็นต้น

3. เพื่อกำหนดขอบเขตของงานได้อย่างชัดเจน

4. เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายและวางแผนการก่อสร้างได้ชัดเจน

5. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อวางแผนมาตรการป้องกัน

6. เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและข้อบังคับด้านกฎหมายและผังเมืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ 

การสำรวจหน้างานอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรอบด้าน จะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อการวางแผน ออกแบบและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และช่วยให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ

Visitors: 5,583