Design Build

Design-build หรือ ดีไซน์-บิวด์

คือ รูปแบบการจัดส่งมอบงานโครงการก่อสร้างแบบครบวงจร ซึ่งต่างจากระบบดั้งเดิมที่แยกการออกแบบ การประมูล และการก่อสร้างออกจากกัน

ในระบบ Design-build จะมีผู้รับเหมาเพียงรายเดียวที่รับผิดชอบทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง เรียกว่า "ผู้รับเหมาแบบ Design-build"

ข้อดี

  • เร็วขึ้น: เนื่องจากกระบวนการทำงานถูกเรียบง่ายและเป็นการทำงานร่วมกัน โครงการแบบ Design-build มักจะเสร็จเร็วกว่าวิธีดั้งเดิม
  • ประหยัด: ค่าใช้จ่ายที่รับประกันโดยผู้รับเหมาแบบ Design-build สามารถช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณระหว่างการก่อสร้าง
  • คุณภาพดีขึ้น: การทำงานร่วมกันของทีมออกแบบและทีมก่อสร้างสามารถนำไปสู่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง

บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด รับสร้างโรงงาน คลังสินค้า โกดัง และสำนักงาน ครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 5,583